Aktuality

Očkování osob s chronickým onemocněním

MZ, 19. 3. 2021

Jak funguje očkování vážně nemocných osob? Kde a kdy se mohou nechat očkovat?

Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (výčet níže), můžete se nechat očkovat na jednom z těchto míst: 

 1. od 24. března 2021 na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte nebo
 2. u vašeho praktického lékaře nebo
 3. ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se léčíte na specializovaném pracovišti (pouze vybraná centra vysoce specializované péče)

1. Očkovací místo přes centrální rezervační systém

KDO: 

 • osoby mladší 70 let s chronickým onemocněním (viz tabulka níže) na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem – od 24. března 2021
 • osoby starší 70 let

JAK SE PŘIHLÁSIT: Registrací přes centrální rezervační systém (více v článku o centrálním rezervačním systému) k očkování na očkovacím místě. Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávou.

Více informací v samostatném článku o očkování na očkovacím místě.

 

onemocnění či zdravotní stav bližší popis onemocnění či zdravotního stavu, který je důvodem k přednostnímu očkování v této fázi (posouzení rizika covid-19 pro daného pacienta záleží na ošetřujícím lékaři)
chroničtí pacienti - vyšší priorita (od 24. března přes centrální rezervační systém):
diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem

diabetes mellitus léčený PAD či inzulinem, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit:

 • ischemická choroba srdeční
 • arteriální hypertenze
 • chronická ledvinová nedostatečnost a stav po transplantaci
 • obezita či plicní onemocnění
 • chronické jaterní onemocnění bez fibrózy či s mírnou fibrózou
obezita (BMI > 35 kg/m2) obezita (BMI > 35 kg/m2)
závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)
 • idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve sledování pneumologa
 • chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na pravidelné léčbě ve sledování pneumologa
 • bronchiektázie jakéhokoli původu ve sledování pneumologa
 • cystická fibróza
 • těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa
 • bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa
 • pacienti se spánkovými poruchami dýchání a/nebo respirační nedostatečností z mimoplicních příčin (obezita, kyfoskolioza, neuromuskularni patologie) na domácí neinvazivní ventilační léčbě
závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)
 • pacienti v chronickém dialyzačním léčení (hemodialýza a peritoneální dialýza)
 • nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii
 • nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)
závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)
 • pacienti s chronickým jaterním onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé fibrózy (bez ohledu na etiologii)
 • pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni
 • pacienti s nádory jater a žlučových cest
 • pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou s obezitou
onkologické onemocnění
 • hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie
 • hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií
 • pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci
stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací
 • nemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem: ledviny (Z940), srdce (Z941), plic (Z942), srdce a plic (Z943), jater (Z944), kostní dřeně, střeva, slinivky břišní, kmenových buněk (Z948)
 • nemocní v čekacích listinách na tyto transplantace
závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)

závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce – zejména, ale ne výhradně:

 • srdeční selháni
 • ischemická choroba srdeční
 • chlopenní vady
 • kardiomyopatie
 • onemocnění plicní cirkulace
 • nemocní po plicní embolii
závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém
 • závažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem postižení dýchacího svalstva a/nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 - pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu)
 • pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, potraumatické i jiné)
 • pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém
 • pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem
chroničtí pacienti - nižší priorita (očkování bude možné až v další fázi s vyšší dostupností dávek): 
vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.
 • psychotické poruchy (F2x – schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy)
 • jedinci s poruchami vývoje intelektu (mentální retardace) a osoby s poruchami autistického spektra (PAS)
 • pacienti s demencí
vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19 u vzácných onemocnění po dohodě s centrem vysoce specializované péče – jako doporučení lze použít metodiku dostupnou zde
léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)
 • pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni pravidelným podáváním imunoglobulinů s.c. nebo i.v. v dávce odpovídající substitučnímu dávkování
 • pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni dlouhodobou profylaktickou léčbou antibiotiky
osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií  

2. Praktický lékař

Praktičtí lékaři se do očkování zapojují postupně v závislosti na dostupnosti očkovacích látek.

KDO: 

 • pacienti, u nichž lékař vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu covid-19 je obdobné riziku u osob starších 70 let – pacienti s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19*
 • osoby starší 70 let

Tato možnost je pro pacienty, kteří nejsou očkováni jinde a zatím nejsou registrovaní přes centrální rezervační systém na očkovací místo.

Pokud jste již přes centrální rezervační systém registrováni, žádáme o nerušení registrací a rezervací termínů na očkovacích místech. Je tím narušena distribuce očkovacích látek a může dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

*Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19
 

 1. Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař nebo specialista hematolog.
 2. Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.
 3. Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
 4. Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
 5. Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem.
 6. Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).
 7. Vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky.
 8. Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

V případě, že jsou tyto osoby imobilní a nemohou se ze zdravotních důvodů dostavit do ordinace praktického lékaře, může je praktický lékař očkovat v rámci své návštěvní služby.

JAK SE PŘIHLÁSIT: Praktický lékař osoby aktivně vyzve/zájemce praktického lékaře osloví.

Více informací v samostatném článku o očkování praktickým lékařem.

3. Očkovací místo v zařízení lůžkové péče, kde je pacient dispenzarizován/hospitalizován

Tento způsob očkování je pro dispenzarizované pacienty možný pouze v některých vysoce specializovaných centrech. Informujte se prosím na webových stránkách zařízení či u svého lékaře.

Od 24. března 2021 bude očkování chronických pacientů vysoce specializovaných center probíhat přihlášením v centrálním rezervačním systému pomocí kódu, který pacienti obdrží od specializovaného pracoviště či ambulantního specialisty (možnost 1).

KDO: 

 • hospitalizovaní pacienti starší 65 let
 • pacienti s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (stejné jako u možnosti 1)

JAK SE PŘIHLÁSIT: Zařízení aktivně oslovuje zájemce o očkování.

Více informací v samostatném článku o očkování ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde je pacient dispenzarizován/hospitalizován.

Informační letáky:
 

Zdroj: Portál pro pacienty a pacientské organizace