O nás

Projekt „Rychlé srdce“ realizuje již druhým rokem nezisková organizace Průvodce pacienta, z.ú. Navazuje na projekt věnovaný fibrilaci síní (FiS), který několik let realizoval stejný tým pod hlavičkou Ústavu lékového průvodce, z.ú.

Spolu s pacientskými organizacemi ICTUS a Sdružením pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách z.s vytvořil Průvodce pacienta v roce 2018 platformu k řešení problematiky prevence mrtvice. Platforma shromažďuje a analyzuje data a informace o onemocnění a zprostředkovává je pacientům i široké veřejnosti.

Základními cíli projektu jsou zvyšování povědomí o onemocnění fibrilace síní, zlepšení odhalování a diagnostiky pacientů a odstranění bariér v léčbě, a to v souladu s odbornými českými i mezinárodními doporučeními.

V budoucnu by platforma ráda posílila důraz, který klade česká společnost a kompetentní orgány odpovědné za zdravotnictví včetně zdravotních pojišťoven, na prevenci a následný management chronických onemocnění vedoucích k CMP. Proto cílíme na vyhledávání, diagnostiku a účinnou léčbu hlavních rizikových faktorů pro vznik CMP, jako je FiS, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu a další.

Protože jednou z nejčastějších příčin je právě fibrilace síní, snaží se pacienti a jejich organizace již více než pět let zvyšovat povědomí o této časté příčině CMP, stejně jako hovořit s politiky a dalšími osobami s rozhodovacími pravomocemi o nutnosti změn ve vyhledávání, diagnostikování a léčbě pacientů s fibrilací síní.

Dalším předpokladem je pak poskytnutí vhodně podaných informací pacientům tak, aby mohli kompetentně vzít zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou a spolurozhodovat o své léčbě.

 Společným cílem pacientů a jejich lékařů je:

  1. Navázat úzkou spolupráci mezi pacientskými organizacemi, odbornými společnostmi, výzkumnými ústavy, ale i plátci a regulátory péče s cílem nastavit optimální péči o pacienty v riziku CMP i po prodělané CMP.

  2. Vypracovat ucelenou národní strategii prevence CMP, zaměřenou také na problematiku fibrilace síní, a to ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a odbornými společnostmi.

  3. Zvýšit povědomí o fibrilaci srdečních síní a jejích rizicích a tím zajistit motivaci pacientů k diagnostice a spolupráci v léčbě. V této souvislosti je nezbytné věnovat se v rámci osvěty také dalším rizikovým faktorům jako je kouření, vysoký krevní tlak, špatná strava a fyzická nečinnost.

  4. Zajistit dostupnost komplexní hrazené péče pro pacienty v riziku CMP dle doporučených postupů a poznatků vědy a plné zachování možnosti výběru nejvhodnější léčby pro konkrétního pacienta, s důrazem na informované a sdílené rozhodování o léčbě.

  5.  Odstranit současné bariéry (zejména preskripčních omezení) v dostupnosti léčby. 

 

Koordinátorka projektu PhDr. Ivana Plechatá, ředitelka Průvodce pacienta z.s.

FiS_WhitePaper_final

Memorandum podepsané

Aktivity platformy Rychlé srdce

Poziční dokument pacientů k fibrilaci síní